Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Phật Pháp

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 25/10/2009

Anh chị em Lam Viên thân mến!

Là con người ai cũng có hai tai hai mắt hai lỗ mũi, nhưng chỉ có một cái miệng để ăn uống và trong đó có một cái lưỡi để nếm biết và nói năng. Tất cả các quang năng nầy đều cư trú trên một cái đầu. Trong đầu có bộ não, là trung tâm bộ thần kinh. Nôm na ta có thể gọi là Ý căn. Tất cả nương nơi Thân căn mà tồn tại. Thân căn lại do nơi nghiệp mà phát sanh nên còn gọi là báo thân. Do đó thân nầy không thật có. Vô ngã, và là do ngũ uẩn kết hợp sanh ra. Do vậy những hiểu biết có được từ các giác quan tai mắt mũi đều nằm trong nhị nguyên đối đãi rõ nét dễ phân chỉ cần ngăn chận sự tham gia của dục tham ta có thể thấy biết được chơn tánh của vạn pháp. Ba giác quan còn lại. Thiệt thân và Ý là đầu mối tạo nghiệp sinh thân (Thân-Khẩu-Ý Nghiệp; Trong đó miệng chỉ là nơi phát âm ra. chủ chốt vẫn là lưỡi). Cho nên có thể nói: Vô lượng pháp môn tu đều cũng để đối trị ba căn nầy. Lại cũng nên biết Thân và Ý căn, tha nhân không thể biết được, nếu lưỡi không nói năng. Do vậy người xưa thường nói: “Bệnh tùng khẩu nhập, tội tùy khẩu xuất” Truy nguyên Tội cũng là bệnh. Bệnh nầy là nói sai chơn lý, nói sai quy ước của xã hội của quốc độ. Bởi nó là bệnh chứ không phải tật, nên có thể chữa được. Do đó ta mới tu. Tu là sửa chữa, là chuyển nghiệp.


Xem tiếp
Ngày 25 tháng 10 năm 2009 (4098 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Trong Kinh tạng Pàli, Đức Phật thường nhắc đến bốn hạng người sống trong cuộc đời này:

Hạng thứ nhất: tự làm khổ mình, chuyên tâm làm khổ mình
Thứ hai: hạng làm khổ ngưòi, chuyên tâm làm khổ ngưòi
Thứ ba: hạng vừa tự làm khổ mình, chuyên tâm làm khổ mình, vừa làm khổ ngưòi, chuyên tâm làm khổ người.
Thứ tư: không tự làm khổ mình, không chuyên tâm tự làm khổ mình, cũng không làm khổ người, không chuyên tâm làm khổ người.


Xem tiếp
Ngày 21 tháng 10 năm 2009 (4074 lần đọc)


Phật Pháp: Mẫu Chuyện Đạo:

 Đức Phật Độ Cho Người Gánh Phân

        Thành Xá Vệ có một người Chiên Đà La sống về nghề đổ phân. Một hôm đức Phật gặp giữa đường, bèn kêu lại. Người đổ phân thưa rằng:

        - Con là người gánh phân ô uế không sạch, không dám lại gần Ngài.

        Đức Phật nói rằng:

        - Ta nay muốn cứu độ cho ngươi.

        Rồi đức Phật tự thân dắt người gánh phân xuống sông Hằng, tắm rửa sạch sẽ và đưa về tịnh xá Kỳ Hoàn cho xuất gia làm vị Sa-môn. Người gánh phân thành ra tinh tấn, cần khổ chuyên tâm, nên chưa đầy một tuần chứng quả A La Hán, thần thông tự tại. Lúc bấy giờ Vua trong nước nghe tin đức Phật độ cho một người Chiên Đà La, lấy làm bất mãn, cho rằng làm như vậy ô nhục hàng Sa-môn và làm khó khăn sự kính lễ của các hàng Vua chúa, liền đến tịnh xá để trách thiện đức Phật.


Xem tiếp
Ngày 21 tháng 10 năm 2009 (5124 lần đọc)


Phật Pháp: Mẫu Chuyện Đạo

LÒNG GANH TỴ CỦA VỊ THIÊN ĐẾ THÍCH.

Ngày xưa, có một vị Bồ Tát phát tâm từ bi tu hạnh bố thí rất dõng mãnh.

Trong khi bố thí, Bố Tát không phân biệt kẻ thân người sơ… hễ thấy ai thiếu thốn, cực khổ là Ngài đem lòng thương xót và tận tâm giúp đỡ. Cho nên tiếng tăm của Ngài vang đồn khắp nơi, ai nghe đến tên ngài cũng đều mến phục.


Xem tiếp
Ngày 19 tháng 10 năm 2009 (4340 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 18/10/2009

PHÁP CHÂN NHÂN

Anh chị em Huynh Trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam thân mến!

Là Phật Tử chúng ta hãy cố gắng sống xứng đáng là một con người trong nhân gian. Một bậc trượng phu trong chánh pháp. Một bậc hảo hán đem đạo vào đời. Muốn thế phải ý thức rõ: Không phải chỉ học thâm biết rộng, biện luận giỏi mà trừ được Dâm Nộ Si, rồi khởi tâm khen mình chê người, đọa đày chìm đắm không phải pháp chân nhân.


Xem tiếp
Ngày 19 tháng 10 năm 2009 (4673 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Cùng một câu nói, do một ngưòi nói ra, trong cùng một lúc ở cùng một nơi, thế nhưng người nghe có thể tiếp nhận hoàn toàn khác nhau. Đó là do căn cơ trình độ, tính tình, phản ứng v..v.. của mỗi người vốn không giống nhau. Xin nghe câu chuyện xưa nhưng rất lợi ích cho chúng ta làm đề tài suy gẫm.

Vào mùa Hạ thứ Chín, đức Phật ở tại Kosambi. Ngài quán sát thế gian, thấy có 2 vợ chồng ngưòi Bà La môn kia hội đủ duyên lành ; đời sống tinh thần và tâm linh phát triễn đầy đủ. Do vậy, với lòng từ bi, đức Phật muốn độ cho họ, ngài đi đến chỗ người Bà La Môn. Hai ông bà ngưòi BLM này say mê cốt cách quí phái và dáng dấp uy nghi của đức Phật, ngỏ ý muốn đức Phật lưu lại nơi này và làm con rễ của mình, vì ông bà có cô con gái rất xinh đẹp. Đức Phật, với ý định khai ngộ cho 2 ông bà nên đã mô tả cách ngài chế ngự dục vọng như sau:


Xem tiếp
Ngày 14 tháng 10 năm 2009 (3823 lần đọc)


Phật Pháp: Mẫu Chuyện Đạo

ĐỘNG MỐI TỪ TÂM

 . . . Một buổi sáng kia, tên bẫy chim thức dậy thật sớm. Hắn nghe có tiếng chim nhạn ríu rít gọi đàn. Như có cái gì báo trước một điềm lạ, hắn vuốt ve con chim mồi rồi giả tiếng chim khẻ kêu lên vài tiếng. Khác ngày thường, sáng nay chim mồi buồn bã ủ rủ, không đáp lại hắn. Giữa lúc đó thì trên không trung có tiếng vỗ cánh, rồi một đàn chim nhạn xếp hàng thứ tự, bay về phương nam. Chim đầu đàn lông trắng như tuyết, duỗi thẳng đôi chân ra sau, lướt tới nhẹ nhàng như tên bắn.


Xem tiếp
Ngày 14 tháng 10 năm 2009 (3590 lần đọc)


Phật Pháp: Mẫu Chuyện Đạo

NGƯỜI MÙ TỰ CAO VÀ NGƯỜI MÙ TỰ PHỤ.

Trong những buổi giảng pháp, có khi Đức Phật kể lại một tiền thân của Ngài hoặc của các vị Bồ Tát hay các đại đệ tử để giáo dục đại chúng, như chuyện “Con voi hiếu nghĩa” (mà ACE chúng ta, ai cũng biết), Đức Phật thuật lại để giáo dục: làm người phải biết hiếu với cha mẹ và giữ gìn chữ “tín” với mọi người. Đó cũng gọi là mẫu chuyện đạo vậy.

Đôi khi Ngài ví von, đưa ra một câu chuyện để cụ thể hóa một ý nghĩa thâm sâu, như chuyện “Năm người mù sờ voi”, ngụ ý rằng: chúng sanh vô minh không nhận rõ được sự thật mà còn cố chấp tự cao.

Xem tiếp
Ngày 09 tháng 10 năm 2009 (4345 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Kinh Kim Cang có dạy: “…Đối với các pháp, nên không có chỗ trụ mà làm việc bố thi. Chẳng trụ nơi Sắc mà bố thí, chẳng trụ nơi Thanh mà bố thí… bố thí như vậy thì phước đức có được sẽ vô cùng lớn”.

Khi đọc đến đây, vài ACE trong chúng ta thắc mắc rằng: Phần nhiều bố thí là bố thí tiền bạc, áo quần, thuốc men, thức ăn v.v... tất cả đều là “sắc” chứ sao đức Phật lại dạy là đừng trụ vào sắc mà bố thí? Những thứ này không phải là “sắc” hay sao? Lại nữa, khi bố thí thì phải nói, phải giải thích, v.v… chứ làm sao mà không trụ vào (âm) thanh được?.


Xem tiếp
Ngày 08 tháng 10 năm 2009 (3793 lần đọc)


Phật Pháp: Mẫu Chuyện Đạo: Đức Phật Giáo Hóa Vị Phạm Chí

      Một thời đức Phật ở nước Câu Điểm Ni, tại tịnh xá Mỹ Âm. Lúc bấy giờ có vị đạo sĩ Phạm Chí, học rộng hiểu nhiều, thông đạt hết thảy kinh thư. Vị Phạm Chí sinh lòng kiêu mạn tự đắc, cho rằng đời này không ai có thể biện bác hơn mình. Ông liền cầm một bó đuốc sáng đi giữa chợ phố, có người hỏi thì vị Phạm Chí trả lời:

-          Ở đời này toàn kẻ ngu si tối tăm, không có mắt. Ta phải cầm đuốc soi sáng cho. Ta thấy ở đời không người nào xứng đáng nói chuyện với ta cả.

            Phật biết vị Phạm Chí là người có túc phước, rất đáng giáo hóa, chỉ vì lòng kiêu mạn, không biết đến nạn vô thường, nên có thể bị lạc vào địa ngục Thái sơn, trải qua nhiều kiếp khó lòng tránh khỏi. Đức Phật bèn dùng hình dạng một người hiền đức ngồi giữa phố kêu ông Phạm Chí mà nói rằng:


Xem tiếp
Ngày 07 tháng 10 năm 2009 (5141 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 04/10/2009

TRI HÀNH

Gia Đình Phật Tử Việt Nam là một tổ chức giáo dục Thanh Thiếu Đồng Niên đặc biệt, bởi kẻ hướng dẫn và người theo học đều tình nguyện tham gia. Thành phần Hướng Dẫn không đòi hỏi một quyền lợi nào ngược lại phải hy sinh ít nhất là 20% thu nhập của bản thân chưa kể thời gian và tâm huyết. Lại cũng không có yêu cầu thành phần học viên phải trả một khoản tiền thù lao nào. Ngoài sự đòi hỏi tất cả mọi thành viên đều phải có một tấm lòng đam mê trong sáng tin tưởng vào mục đích là Giải Thoát và Giác Ngộ và phục vụ cho chúng sanh, bằng cách nâng cao phẩm hạnh của đời mình. Khắc phục những ham muốn ích kỹ, thấp hèn. Tất cả vì lợi lạc quần sanh mà dấn thân.


Xem tiếp
Ngày 04 tháng 10 năm 2009 (3333 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Không khí Vu Lan như còn vương lại đâu đây và những lời ca “Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào…” như còn đọng lại trong lòng ACE chúng ta. Hình ảnh của biển gắn liền với lòng Mẹ hiền hoà bao dung, đồng thời cũng gắn liền với vực sâu không đáy của lòng ngưòi khó dò, khó hiểu! Như vậy ngay trong mỗi người chúng ta đều hiện hữu 2 đại dương: biển của tình thương bao la và biển của tâm địa khi Ma khi Phật không ai hiểu thấu; ngay chính bản thân mình đôi khi cũng không hiểu mình nữa!


Xem tiếp
Ngày 01 tháng 10 năm 2009 (3653 lần đọc)


Phật Pháp: Mẫu Chuyện Đạo: Hái Hoa Cúng Phật

       Một thời đức Phật ở thành La Duyệt Kỳ.  Lúc bấy giờ Vua trong nước thường hay sai người đi hái hoa.  Một hôm, những người này ra ngoài thành hái hoa xong liền trở về.  Giữa đường gặp đức Phật hào quang chói sáng, tướng tốt uy nghi, như mặt trăng giữa các vì sao, như mặt trời mới mọc, xung quanh lại có rất nhiều vị Bồ Tát đệ tử theo hầu.

       Các người hái hoa liền đến trước đức Phật, chắp tay đảnh lễ và bạch đức Phật rằng:


Xem tiếp
Ngày 30 tháng 09 năm 2009 (4566 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 27/09/2009

BÙN DƠ VÀ THUỐC ĐỘC

Anh em Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPTVN thân mến!

Trong cuộc Hội Thảo Liên Đoàn Trưởng Nam và Đoàn Trưởng ngành Thiếu Nam miền Khánh Hòa vừa qua để tìm ra nguyên nhân làm suy yếu ngành Thiếu Nam trên diện rộng cả nước? Hai trong nhiều lý do mà Huynh Trưởng ngành nầy đã vấp phải làm mất niềm tin nơi các em, khiến các em quay lưng lại với tổ chức đó là Nạn Uống Rượu và Quan hệ Nam Nữ không trong sáng. Người Huynh Trưởng trong tổ chức chúng ta luôn luôn lấy tự thân chứng minh cho những luận cứ hướng dẫn đàn em của mình nên gọi là “Dĩ thân tác chứng” Luôn luôn nêu gương tốt để các em noi theo nên còn gọi là “Dĩ thân tác chúng” Người Huynh Trưởng phải cẩn thận giữ mình, mới có thể thành toàn sứ mạng mà tổ chức đã trao phó, thực hiện vẹn toàn Lý Tưởng Áo Lam.


Xem tiếp
Ngày 27 tháng 09 năm 2009 (3731 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 20/09/2009

TẤT CẢ CHO SỰ HÒA HỢP

Trong Đại tạng kể:

Lúc Phật tại thế, có một lần ngài A Nan và ngài A Thù có một hiểu lầm nhỏ nhưng vì chưa ngồi lại lắng nghe nhau nên “cái mảy xẩy cái ung”. dần dần Tăng đoàn trở nên bất hòa hiệp.


Xem tiếp
Ngày 20 tháng 09 năm 2009 (3849 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Đạo Phật là đạo Từ Bi và Trí tuệ, do vậy, ngưòi Phật tử bất kỳ nói năng, suy nghĩ hay hành động cũng mang hai nội dung đó. Nếu chúng ta học thiên Kinh vạn quyển, chúng ta đi lễ bái hằng trăm ngôi chùa… mà chúng ta không biết bố thí, cúng dường, không biết mở rộng lòng mình ra đối với tha nhân thì việc học Phật Pháp của chúng ta sẽ trở nên vố ích.


Xem tiếp
Ngày 17 tháng 09 năm 2009 (4057 lần đọc)


Phật Pháp: Mẫu Chuyện Đạo: Đức Phật Với Người Nghèo Khổ

          Một hồi Phật ứng thỉnh ông Cấp Cô Độc, đến tịnh xá ông lập an cư 3 tháng.  Phật thuyết Pháp giáo hóa nhân dân thành Xá Vệ vô số.  Ai cũng cảm mến Ngài vì được ánh đạo soi sáng đời sống.  Nên sau 3 tháng an cư, khi Ngài ra đi, từ quan quân cho chí dân chúng, ai cũng khóc thỉnh ở lại ít nhất là một tuần nữa.  Nhưng Ngài không hứa nhận.  Bấy giờ trong nhà ông Cấp Cô Độc có người tớ gái tên là Phước Lê, nàng rất nghèo khổ nhưng giàu lòng hướng thiện.  Nghe Phật ra đi, nàng cũng như mọi người, lòng buồn tủi vô hạn, nhưng nàng nghĩ đức Phật không phân biệt người nghèo khổ như ai, nên đánh bạo đến trước Phật đãnh lễ và thỉnh Ngài ở lại.  Phật liền nhận lời, và ôn tồn bảo mọi người:


Xem tiếp
Ngày 16 tháng 09 năm 2009 (5310 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 13/09/2009

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng, và các em thân mến!

Mỗi Huynh Trưởng là một nhà giáo, dù ngành chuyên môn của mình ở ngoài đời có phải là ngành Sư phạm hay không. Tuy nhiên, dạy Phật Pháp cho các em khác với dạy các môn học Văn, Toán, Lý, …. ở nhà trường và tất cả chúng ta không ai là chỉ dạy lý thuyết suông, vì Phật Pháp là học để hành và bản thân mỗi huynh trưởng đều thực hành Phật Pháp trong đời sống hằng ngày của mình. Mặc dù Phật Pháp không bao giờ cũ nhưng cách truyền đạt của chúng ta _ phương pháp sư phạm _ nên được đổi mới để tuổi trẻ tiếp thu được dễ dàng hơn.


Xem tiếp
Ngày 13 tháng 09 năm 2009 (4432 lần đọc)


Phật Pháp: Mẫu Chuyện Đạo

Một Lòng Vì Ðạo

 

Cũng một mùa thu trong sáng đẹp đẽ như hôm nay nhưng là một mùa Thu xa xăm lắm, một vị Quốc vương có tiếng nhân từ vui vẻ, ngự giá về các làng mạc thôn xóm, thăm viếng quần chúng và tặng quà cho kẻ nghèo. Ngài cùng chung vui với muôn dân. Ðó còn là một dịp để nhà vua được tìm hiểu đời sống và tâm tình của dân.

Khi ra đi ngài vui vẻ bao nhiêu, khi trở về Ngài lại buồn rầu lo âu bấy nhiêu.

Xem tiếp
Ngày 08 tháng 09 năm 2009 (3820 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 06/09/2009

Thưa Anh Chị Em Huynh Trưởng, và Đoàn Sinh thân mến

Có một người kia, mới mua đôi giày thật đẹp, đi ra phố lần đầu tiên để “diện” với bạn bè ; không may gặp hôm trời mới mưa xong, người ấy rón rén tìm chỗ sạch mà bước… Đi từ chỗ này đến chỗ khác không dám lơ là vì sợ lấm đôi giày mới, thế nhưng đến 1 chỗ có vũng nước rất cạn, lại trong, người ấy sơ ý dẫm vào, không ngờ phía dưới là bùn… đôi giày lấm lem, không còn đẹp nữa. Từ đó người ấy cứ bước tràn đi, chẳng tiếc gì đến đôi giày nữa…


Xem tiếp
Ngày 05 tháng 09 năm 2009 (4693 lần đọc)


911 Bài Viết (46 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 ]


100459339
Page Generation: 0.39 Giây