Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Thông Tin

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Thông Tin: Phân Ưu - GĐPT Từ Ân, Kentucky USA

THÀNH KÍNH PHÂN ƯUGĐPT Từ Ân, Thành Phố Louisville, Kentucky, Hoa Kỳ nhận được Tin buồn Thân Mẫu của Huynh Trưởng Quảng Dũng Hồ Chí Cường, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Khánh Hòa là

Cụ Bà TRẦN LỤC, Pháp Danh CHƠN TRANG đã Tạ Thế ngảy 27.8.2012 nhằm ngày 11.7 Nhâm Thìn,
hưởng thọ 83 tuổi để về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thành kính chia buồn cùng Huynh Trưởng Quảng Dũng và Tang Quyến trong miền đau mất mác lớn lao nầy.

Nguyện Cầu Mười Phương Chư Phật Phóng Quang Tiếp Độ Hương Linh Cụ Bà Chơn Trang sớm Vãng Sanh Miền Cực Lạc Quốc.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.

TM .GĐPT TỪ ÂN
Gia Trưởng
Nguyên Túy Lê Trọng Dương.


Ngày 29 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - BHD GĐPT Miền Tố Liên, Hoa Kỳ

Ban Hướng Dẫn, Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Miền Tố Liên, Xin chia buồn cùng

Huynh Trưởng Quảng Dũng Hồ Chí Cường,
Trưởng Ban Hướng Dẫn miền Khánh Hòa,
cùng Toàn Thể Tang Quyến, trong niềm đau mất mát khi Thân Mẫu là

Cụ Bà TRẦN LỤC, Pháp Danh CHƠN TRANG,
đã vĩnh viễn ra đi đến nơi an nghỉ cuối cùng vào ngày 27.8.2012 nhằm ngày 11.7.Nhâm Thìn.
Hưởng Thọ 83 tuổi
tại Thành Phố Dallas,Tiểu Bang Texas, Hoa Kỳ.

Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật Tiếp Dẫn Hương Linh Cụ Bà CHƠN TRANG sớm vãng Sanh miền Cực Lạc Quốc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.

TM Ban Hướng Dẫn Miền Tố Liên
Trưởng Ban
Diệu Anh Nguyễn Thị Quỳnh Uyễn.


Ngày 29 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - BHD GĐPT Miền Thiện Hoa, Hoa Kỳ

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Ban Hướng Dẫn Miền Thiện Hoa vừa nhận được tin buồn:
Thân Mẫu của Huynh Trưởng Quảng Dũng - Hồ Chí Cường
Thành Viên Hội Ðồng Cấp Dũng
Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Miền Khánh Hoà – Hoa Kỳ
Ủy Viên Tổ Kiểm Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ:

Cụ Bà: TRẦN LỤC
Pháp Danh: CHƠN TRANG
vừa tạ thế ngày 27 tháng 8 năm 2012 tại Texas, Hoa Kỳ
Hưởng Thọ 83 tuổi

Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Miền Thiện Hoa cùng toàn thể huynh trưởng và đoàn sinh các đơn vị thuộc miền
Thành Kính Phân Ưu cùng huynh trưởng Quảng Dũng và Tang Gia Hiếu Quyến.
Nguyện cầu cho hương linh Cụ Bà sớm siêu sanh miền Lạc Quốc

Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật


Thay mặt Ban Hướng Dẫn Miền Thiện Hoa
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nguyên Trà - Trần Ðình Ðài
Tổng Thư Ký


Ngày 29 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - GĐPT Quảng Đức, Pháp Quốc

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Được tin buồn

Cụ Bà TRẦN LỤC
Pháp Danh CHƠN TRANG


THÂN MẪU
của Htr. QUẢNG DŨNG HỒ CHÍ CƯỜNG

Thành viên Hội Đồng Cấp Dũng - Tấn Hoa Kỳ
Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Khánh Hòa
Ủy Viên Tổ Kiểm BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ
Thành viên Ban Điều Hành Trang Nhà Thế Giới
Thành viên Gia Đình áo lam group

vừa tạ thế lúc 2:45 PM ngày 27 tháng 8 năm 2012
Nhằm ngày 11 tháng 7 năm Nhâm Thìn
tại Fortworth, Texas
Hưởng Thọ 83 tuổi

Quảng Hưng xin thay mặt toàn thể lam viên GĐPT Quảng Đức - Pháp Quốc thành tâm chia buồn cùng với anh và gia quyến.

Nguyện cầu Hương Linh của Cụ Bà sớm được siêu sanh nơi miền Tây Phương cực lạc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

T/M Ban Liên Đoàn GĐPT Quảng Đức
Quảng Hưng Đặng Thanh Long
Liên đoàn phó


Ngày 29 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - BHD GĐPTVN NA UY

Được tin buồn:

Thân mẩu Htr.QUẢNG DŨNG-Hồ Chí Cường
Thành Viên Hội Đồng Cấp Dũng-Tấn, Hoa Kỳ
Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Khánh Hòa
Ủy Viên Tổ Kiểm BHD/GĐPTVN/ Hoa Kỳ

CỤ BÀ TRẦN LỤC
Pháp danh CHƠN TRANG
Tạ thế ngày 27 tháng 08 năm 2012
Tại Fortwor Texas
Hưởng thọ 83 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng hiếu quyến
của Htr QUẢNG DŨNG nguyện cầu muời phương
Chư Phật tiếp dẫn hương linh Cụ Bà vảng sanh
tây phuơng cực lạc quốc.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Thay mặt BHD GĐPTVN-NA UY đồng bái vảng
TÂM NGUYỆN-Trịnh Đông


Ngày 29 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: THÀNH KÍNH PHÂN ƯU - GĐPT Chánh Trí, Nam California

THÀNH KÍNH PHÂN ƯUĐược tin buồn

Cụ Bà TRẦN LỤC
Pháp Danh CHƠN TRANG

THÂN MẪU
của Htr. QUẢNG DŨNG HỒ CHÍ CƯỜNG

Thành viên Hội Đồng Cấp Dũng - Tấn Hoa Kỳ
Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Khánh Hòa
Ủy Viên Tổ Kiểm BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ
Thành viên Ban Điều Hành Trang Nhà Thế Giới
Thành viên Gia Đình áo lam group

vừa tạ thế lúc 2:45 PM ngày 27 tháng 8 năm 2012
Nhằm ngày 11 tháng 7 năm Nhâm Thìn
tại Fortworth, Texas
Hưởng Thọ 83 tuổi

Toàn Ban HTr và Đoàn Sinh GĐPT CHÁNH TRÍ thành kính Phân Ưu
cùng Htr Quảng Dũng và Tang quyến
Nguyện cầu Hương Linh cụ Bà CHƠN TRANG sớm Cao Đăng Phật Quốc
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

T/M GĐPT CHÁNH TRÍ
LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG: NGUYÊN THUYẾT: Lê Minh Thi


Ngày 29 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Thành Kính Chia Buồn - BHD GĐPT Miền Phước Huệ, Hoa Kỳ

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Thay mặt BHD Miền Phước Huệ
Thành kính chia buồn cùng gia đình Htr Quảng Dũng Hồ Chí Cường
Ngưỡng Nguyện Mười Phương Chư Phật tiếp độ Hương Linh:
Cụ Bà Trần Lục sớm vãng sanh cõi cực lạc.

Trưởng Ban
Tâm Tuệ Cái Ngọc Văn


Ngày 29 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - Ban Truyền Thống Xã Hội BHD Hoa Kỳ

THÀNH KÍNH PHÂN ƯUĐược tin buồn
THÂN MẪU
của Htr. QUẢNG DŨNG HỒ CHÍ CƯỜNG


Thành viên Hội Đồng Cấp Dũng – Tấn Hoa Kỳ
Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Khánh Hòa
Ủy Viên Tổ Kiểm BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ
Thành viên Ban Điều Hành Trang Nhà Thế Giới


CỤ BÀ TRẦN LỤC
Pháp Danh CHƠN TRANG


vừa tạ thế lúc 2:45 PM ngày 27 tháng 8 năm 2012
Nhằm ngày 11 tháng 7 năm Nhâm Thìn
tại Fortworth, Texas

Hưởng Thọ 83 tuổi

**
Ban Tương Tế Xã Hội/ BHD/ Hoa Kỳ xin thành kính Phân ưu cùng Htr Quảng Dũng và Tang quyến
Nguyện cầu Hương Linh cụ Bà CHƠN TRANG sớm vãng sanh Cực Lạc Quốc
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
TM Ban Truyền Thống Xã Hội BHD/ HoaKy
Ủy viên Xã Hội
Tâm Nhân Nguyễn Thị Cúc


Ngày 29 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - Hội Đồng Cấp Dũng - Tấn Hoa Kỳ

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn

Cụ Bà TRẦN LỤC
Pháp Danh CHƠN TRANG


THÂN MẪU
của Htr. QUẢNG DŨNG HỒ CHÍ CƯỜNG


Thành viên Hội Đồng Cấp Dũng - Tấn Hoa Kỳ
Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Khánh Hòa
Ủy Viên Tổ Kiểm BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ
Thành viên Ban Điều Hành Trang Nhà Thế Giới

vừa tạ thế lúc 2:45 PM ngày 27 tháng 8 năm 2012
Nhằm ngày 11 tháng 7 năm Nhâm Thìn
tại Fortworth, Texas

Hưởng Thọ 83 tuổi

Hội Đồng Cấp Dũng - Tấn Hoa Kỳ xin thành kính Phân ưu
cùng Htr Quảng Dũng và Tang quyến
Nguyện cầu Hương Linh cụ Bà CHƠN TRANG sớm vãng sanh Cực Lạc Quốc

Thành kính Phân Ưu
TM . BCH Hội Đồng Cấp Dũng -Tấn Hoa Kỳ
Htr TÂM VINH Đoàn văn Lộc
__._,_.___


Ngày 29 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Cáo Phó Cụ Bà TRẦN LỤC


XIN BẤM VÀO HÌNH ĐỂ PHÓNG LỚN

Ngày 28 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Thành tâm phân ưu: QUẢNG MẪN Nguyễn Quang Mai

XIN CHUNG LÒNG KHẤN NGUYỆN

Hương Linh
Cụ Bà TRẦN LỤC
Pháp Danh CHƠN TRANG

NƯƠNG BÓNG THUYỀN TỪ - SIÊU SANH TỊNH ĐỘ

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG GIA HIẾU QUYẾN
ANH CHỊ QUẢNG DŨNG - HỒ CHÍ CƯỜNG

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

 

QUẢNG MẪN - NGUYỄN QUANG MAI (VIỆT NAM)


Ngày 28 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Thư Viện GĐPT Online thành kính phân ưu

Click here to view full size

Vừa nhận được hung tin:

Thân Mẫu
Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam

QUẢNG DŨNG - HỒ CHÍ CƯỜNG
Ủy Viên Tổ Kiểm Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Hoa Kỳ
Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Khánh Hòa Hoa Kỳ
Thành Viên Ban Điều Hành Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới


Cụ Bà TRẦN LỤC
Pháp Danh CHƠN TRANG

Sinh ngày 04 tháng 01 năm 1931 tại Vĩnh Long
Vừa tạ thế lúc 14 giờ 45' ngày 27 tháng 08 năm 2012 (giờ Hoa Kỳ)
Nhằm ngày 11 tháng 7 Â.L Nhâm Thìn
Tại tại Fortworth, Texas, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 83 tuổi

Click here to view full size
XIN CHUNG LÒNG CÙNG LAM VIÊN NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN
HƯƠNG LINH CỤ BÀ TỐC XÃ MÊ ĐỒ - SIÊU SANH AN LẠC QUỐC

THÀNH TÂM CHIA XẺ NỔI MẤT MÁT LỚN LAO NÀY VỚI HUYNH TRƯỞNG
QUẢNG DŨNG - HỒ CHÍ CƯỜNG CÙNG TOÀN THỂ TANG MÔN QUYẾN THUỘC

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Click here to view full size


BAN QUẢN TRỊ THƯ VIỆN GĐPT ONLINE


Ngày 28 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - BHD Trung Ưong GĐPT Việt Nam


Ngày 28 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - GĐPT Long Hoa - Galang

GIA-ĐÌNH PHẬT-TỬ LONG HOA-GALANG

THÀNH KÍNH PHÂN UU

Tin buồn quặn đau lan tỏa

Cụ Bà TRẦN LỤC, Pháp Danh CHƠN-TRANG
Sanh ngày 04 tháng 01 năm 1931 tại Vĩnh-Long, Việt-Nam

Tạ thế lúc 14 giờ 45 ngày 27-08-2012, nhằm ngày 11 tháng 07
năm Nhâm-Thìn, tại Fortworth, Texas, Hoa-Kỳ.

Hưởng thọ 83 tuổi

Là Thân Mẫu của Huynh-Trưởng QUẢNG-DŨNG Hồ Chí Cường,
Đoàn Viên GĐPT Long Hoa-Galang, đương kiêm Trưởng-Ban
Hướng Dẫn Miền Khánh-Hòa, GĐPTVN tại Hoa-Kỳ

Toàn thể Đại Gia-Đình Phật-Tử LONG HOA-GALANG đồng thành
tâm chia xẻ niềm đau mất Mẹ của Anh Quảng-Dũng Hồ Chí Cường,
cùng Tang gia Hiếu quyến.

Nguyện cầu Tây Phương Tam Thánh tiếp độ Hương-Linh Cụ Bà
CHƠN-TRANG Trần Lục, sớm được quy về Phật Cảnh.

NAM-MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT

BAN-ĐIỀU-HỢP LÂM THỜI
Gia-Đình Phật-Tử Long-Hoa-Galang

Thành Kính Phân Ưu và Đồng Bái Vãng


Ngày 28 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Thành Kính Chia Buồn - BHD GĐPT Bình Định


Ngày 28 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Nguyện Lạc Tây Sơn - BBT Trang Nhà GĐPTTHEGIOI.ORG


Ngày 28 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Nhất Tâm Nguyện Cầu - Gia Đình Áo Lam


Ngày 28 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Khấp báo: Thân Mẫu HT Quảng Dũng Hồ Chí Cường tạ thế

Ph��t A Di Đà

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT 

Xin khấp báo đến Chư Tôn Túc, Quý Đạo Hữu & anh chị em Lam Viên gần xa:

Thân Mẫu Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam

QUẢNG DŨNG - HỒ CHÍ CƯỜNG

Ủy Viên Tổ Kiểm Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Hoa Kỳ
Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Khánh Hòa Hoa Kỳ
Thành Viên Ban Điều Hành Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

Cụ Bà TRẦN LỤC
Pháp Danh CHƠN TRANG

Sinh ngày 04 tháng 01 năm 1931 tại Vĩnh Long

Vừa tạ thế lúc 14 giờ 45' ngày 27 tháng 08 năm 2012 (giờ Hoa Kỳ)
Nhằm ngày 11 tháng 7 Â.L Nhâm Thìn
Tại tại Fortworth, Texas, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 83 tuổi

(Thông tin Tang Lễ sẽ kính báo bổ sung ngay sau khi nhận được cập nhật chính xác).

BAN BIÊN TẬP TRANG NHÀ GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI


Ngày 28 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Nhất Tâm Nguyện Cầu - lytuonglam.com


Ngày 28 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Đệ Thập Lục Chu Niên GĐPT Từ Ân


Ngày 27 tháng 08 năm 2012


2000 Bài Viết (100 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 ]


100382420
Page Generation: 0.20 Giây