Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Thông Tin

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Thông Tin: Phân Ưu - GĐPT Giác Hoa, Amarillo, Texas

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Nhận được tin thân mẫu của Huynh Trưởng Quảng Dũng Hồ Chí Cường - Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Khánh Hòa là cụ bà Trần Lục, pháp danh Chơn Trang đã giã từ cỏi tạm, đi vào miền miên viễn vào lúc 2 giờ 45 chiều, ngày 27 tháng 8 năm 2012 nhằm vào ngày 11 tháng 7 năm Nhâm Thìn tại Fort Worth, Texas. Hưởng thọ 83 tuổi.

Ban Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Giác Hoa nguyện cầu hương linh của cụ bà Chơn Trang - Trần Lục sớm vãng sanh vê Cực Lạc Quốc.

Thành kính chia buồn đến Huynh Trưởng Quảng Dũng Hồ Chí Cường cùng tang quyến về sự ra đi vĩnh viễn của cụ bà.

Ban Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Giác Hoa - Amarillo, Texas


Ngày 01 tháng 09 năm 2012


Thông bạch: Thông báo khẩn: Đại lão HT thượng Minh hạ Châu viên tịch

   

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

   

KHẤP BÁO


Xem tiếp

Ngày 31 tháng 08 năm 2012 (3687 lần đọc)


Thông Tin: Phân Ưu - GĐPT Linh Phong, Thụy Sĩ

Kg Anh Quảng Dũng - Hồ Chí Cường

Được tin buồn, thân mẫu của Anh vừa quá vãng, Tâm Hùng, Diệu Huệ thay mặt GĐPT Linh Phong, Thụy Sĩ xin chân thành phân ưu cùng Anh và gia quyến.

Nguyện cầu Đức Phật A Di Đà từ bi tiếp dẫn cho hương linh

Cụ bà: TRẦN LỤC,
Pháp Danh: CHƠN TRANG

được vãng sanh Cực Lạc Quốc.

Thành kính phân ưu

Tâm Hùng, Diệu Huệ
GĐPT Linh Phong, Thụy Sĩ


Ngày 31 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - GĐPT Chánh Đạo, Nam California

Toàn thể HTr. và Đoàn Sinh GĐPT Chánh Đạo thành tâm cầu nguyện hương linh cụ bà Trần Lục, Pháp danh Chơn Trang sớm vãng sanh cực lạc quốc.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Trí Minh.


Ngày 31 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - Diệu Đạo

Nhận được tin
Cụ Bà TRẦN LỤC
Pháp Danh CHƠN TRANG


THÂN MẪU
của Htr. QUẢNG DŨNG HỒ CHÍ CƯỜNG

Thành viên Hội Đồng Cấp Dũng - Tấn Hoa Kỳ
Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Khánh Hòa
Ủy Viên Tổ Kiểm BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ
Thành viên Ban Điều Hành Trang Nhà Thế Giới
Thành viên Gia Đình Áo Lam Group
Vừa tạ thế lúc 2:45 PM ngày 27 tháng 8 năm 2012
Nhằm ngày 11 tháng 7 năm Nhâm Thìn
Tại Fortworth, Texas
Hưởng Thọ 83 tuổi

Diệu Đạo - Pháp quốc xin gởi lời THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng Htr Quảng Dũng và Tang quyến.
Xin nguyện cầu Hương Linh cụ Bà sớm vãng sanh về miền Cực Lạc quốc

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Diệu Đạo - thành viên của trang nhà gdptthegioi và là htr. đoàn sinh từng thụ huấn với htr. Quang Dũng khóa A Dục - Lộc Uyển châu Âu tại Neuss - Đức quốc năm 2010.


Ngày 31 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - GĐPT Thiện Tâm, San Jose, California

PHÂN ƯU

Gia Đình Phật Tử Thiện Tâm, San Jose, Miền Liễu Quán nhận được tin buồn , thân mẫu của Huynh Trưởng Quảng Dũng Hồ Chí Cường, Uỷ viên Tổ Kiểm Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ là:

Cụ bà: Trần Lục
Pháp danh: Chơn Trang.
Sanh ngày 04 tháng 01 năm 1931 tại Vĩnh Long Việt Nam
Đã tạ thế lúc 2 giờ 45 chiều ngày 27 tháng 8 năm 2012, nhằm ngày 11 tháng 7 năm Nhâm Thìn tại Fort Worth, Texas.
Hưởng thọ 83 tuổi

Toàn thể Ban Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Thiện Tâm thành kính phân ưu đến Huynh trưởng Quảng Dũng và tang quyến.
Nhất tâm nguyện cầu Thập Phương Chư Phật, Phật A Di Đà phóng hào quang tiếp độ Hương linh, Cụ bà: Chơn Trang về Tịnh Độ quốc.

Nam Mô Tiếp dẫm Đạo Sư A Di Đà Phật.
Thành Kính Phân Ưu.

Thay Mặt GĐPT Thiện Tâm, San Jose.
Gia Trưởng: Nguyên Vinh Nguyễn Ngọc Mùi.


Ngày 31 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - BHD GĐPTVN Pháp Quốc

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Anh Quảng Dũng kính mến,

Được tin buồn cụ bà thân mẫu của anh vừa tạ thế.
Xin thay mặt BHD Pháp quốc thành kính phân ưu cùng anh và tang quyến.
Nguyện cầu cho hương linh cụ bà thừa tư Phật lực sớm vãng sanh về cõi Tịnh Độ trang nghiêm của Đức Phật A Di Đà.

Thành kính phân ưu.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

T/M BHD GĐPTVN Pháp quốc
Minh Trí- Nguyễn Chánh Lý
Thư Ký


Ngày 31 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - BHD GĐPT Miền Tịnh Khiết


Ngày 31 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - GĐPT Pháp Quang, Grand Prarie, Texas


Ngày 31 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - BHD GĐPT Miền Quảng Đức


Ngày 30 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - BHD GĐPT Miền Liễu Quán


Ngày 30 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - BHD GĐPTVN Tại Hoa Kỳ


Ngày 30 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - BHD GĐPT Miền Khánh Hòa, Hoa Kỳ

Thành Kính Phân Ưu

Toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Miền Khánh Hòa vô cùng đau xót trước tin Thân mẫu của Huynh Trưởng Quảng Dũng Hồ Chí Cường:

Thành viên Hội Đồng Cấp Dũng - Tấn Hoa Kỳ
Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Khánh Hòa
Ủy Viên Tổ Kiểm BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ
Thành viên Ban Điều Hành Trang Nhà Thế Giới

Cụ Bà TRẦN LỤC
Pháp Danh CHƠN TRANG

Sinh ngày 4 tháng 1 năm 1931
(nhằm ngày 16 tháng 11 năm Canh Ngọ)
Tại Vĩnh Long, Việt Nam
Tạ thế lúc 2 giờ 45 chiều ngày 27 tháng 8, 2012
(nhằm ngày 11 tháng 7 năm Nhâm Thìn)
Tại Fort Worth, Texas, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 83 tuổi.

Chúng em chân thành chia buồn cùng Huynh Trưởng Quảng Dũng và tang quyến
Thành tâm nguyện cầu mười phương chư Phật thùy từ phóng quang tiếp độ hương linh Cụ Bà Chơn Trang Trần Lục vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Thay Mặt Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Khánh Hòa
Thị Huy Nguyễn Hoàng


Ngày 30 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - GĐPT KHÁNH VÂN - THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
.........................
TOÀN THỂ BAN HUYNH TRƯỞNG VÀ ĐOÀN SINH
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ KHÁNH VÂN - THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI.
Xin thành kính chia buồn khi nhận được tin cụ bà

TRẦN LỤC, Pháp danh CHƠN TRANG
sanh ngày 04 tháng 01 năm 1931 tại Vĩnh Long-Việt Nam
Tạ thế lúc 14g45 ngày 27-8-2012, nhằm ngày 11 tháng 07 năm Nhâm Thìn,
Tại Fortworth-Texas-Hoa Kỳ. Hưởng thọ 83 tuổi

Là thân mẫu của anh Quảng Dũng Hồ Chí Cường, Ủy viên Tổ Kiểm Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Hoa Kỳ. Trưởng ban Hướng Dẫn Miền Khánh Hòa Hoa Kỳ.Thành viên Ban điều hành Trang Nhà GĐPTVN trên Thế giới.
Thành kính chia buồn cùng anh Quảng Dũng và tang gia hiếu quyến. Nhất tâm cầu nguyện mười phương chư Phật tiếp độ chơn linh cụ bà sớm siêu sanh về Lạc quốc.


Ngày 30 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - BHD GĐPTVN Tại CANADA

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

Thân mẫu của Huynh Trưởng Quảng Dũng HỒ CHÍ CƯỜNG
Thành viên Hội Đồng cấp Dũng – cấp Tấn, Hoa Kỳ
Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Khánh Hòa, Hòa Kỳ
Ủy viên Tổ Kiểm BHD/ GĐPTVN Tại Hoa Kỳ
Thành viên Ban Điều Hành Tranh Nhà Thế Giới

Là Cụ bà TRẦN LỤC, pháp danh CHƠN TRANG
Vừa mãn phần ngày 27 tháng 8 năm 2012
nhằm ngày 11 tháng 7 năm Nhâm Thìn lúc 2: 45 PM, tại Fortworth, Texas
Hưởng thọ 83 tuổi.

Toàn thể Huynh trưởng và Lam viên GĐPTVN Tại Canada,
xin được chia xẻ nỗi đau buồn nầy cùng Huynh Trưởng QUẢNG DŨNG và hiếu quyến.
Nhất tâm nguyện cầu Hương Linh Cụ bà TRẦN LỤC, Pháp danh CHƠN TRANG
tốc xã mê đồ, vảng sanh Cựu Lạc Quốc.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT!

Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Canada
CẨN BÁI


Ngày 30 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - GĐPT Vạn Hạnh, Seattle, WA

Thành kính phân ưu cùng A Cường & gia đình.
Cầu mong vong linh của Bác sớm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!

Kính,
Đồng Thái - Phan Việt Quốc
GĐPT Vạn Hạnh - Seattle


Ngày 30 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - GĐPT Từ Đàm, Dallas, TexasThành Kính Phân Ưu

Ban Huynh Trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Từ Đàm vô cùng xót thương hay tin Thân mẫu của Huynh Trưởng Quảng Dũng Hồ Chí Cường:


Thành viên Hội Đồng Cấp Dũng - Tấn Hoa Kỳ
Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Khánh Hòa
Ủy Viên Tổ Kiểm BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ
Thành viên Ban Điều Hành Trang Nhà Thế Giới
Gia Trưởng GĐPT Từ Đàm


Cụ Bà TRẦN LỤC
Pháp Danh CHƠN TRAN
G
Sinh ngày 4 tháng 1 năm 1931
(nhằm ngày 16 tháng 11 năm Canh Ngọ)
Tại Vĩnh Long, Việt Nam
Tạ thế lúc 2 giờ 45 chiều ngày 27 tháng 8, 2012
(nhằm ngày 11 tháng 7 năm Nhâm Thìn)
Tại Fort Worth, Texas, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 83 tuổi.
Trước sự mất mát to lớn đó, chúng em chân thành chia buồn cùng Huynh Trưởng Quảng Dũng và tang quyến
Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật tiếp dẫn Hương linh Cụ Bà CHƠN TRANG sớm vãng Sanh Cực Lạc Quốc.
 
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
 
Thay mặt GĐPT Từ Đàm
Tâm Lộc Nguyễn Hải


Ngày 30 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - Tâm Lễ


Ngày 29 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - BHDGĐPTVN tại Hải Ngoại


Ngày 29 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - GĐPT Chánh Tâm


Ngày 29 tháng 08 năm 2012


2000 Bài Viết (100 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 ]


100460660
Page Generation: 0.21 Giây