Tin Tức: HỘI ĐỒNG THI BẬC LỰC BÌNH THUẬN - 2016
A A A
Không có văn bản thay thế tự động nào.

HỘI ĐỒNG THI BẬC LỰC BÌNH THUẬN - 2016, THI KẾT KHÓA: NĂM THỨ NHẤT, NĂM THỨ TƯ VÀ NĂM THỨ NĂM

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và bàn Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và bàn

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn và bàn

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, bàn và trong nhà

 

 


 
Related Article

BÌNH THUẬN TỔ CHỨC HỘI THẢO

Giai đoạn II trại HLHT Huyền Trang VI.TƯ-MKH

BÌNH THUẬN - VĂN NGHỆ VU LAN BÁO HIẾU

TRẠI HÈ GĐPT KHÁNH AN - BÌNH THUẬN

Khai mạc Trại Huyền Trang VI Trung Ương


100416272
Page Generation: 0.08 Giây