Sổ Sách
Cách Tổ Chức Đàn Tự Trị

(Sổ Sách Hành Chánh)


Sổ Sách Ðàn gồm có: 
 1- Ðàn Phả 
 2- Sổ Sinh Hoạt 
 3- Sổ Ðiểm Danh


1. Ðàn Phả: 
Gồm hai phần:
- Phần đầu là danh sách tất cả Ðội Chúng viên theo thứ tự thời gian vào đoàn. Dành chừng mười trang tập vở 100 trang, bìa cứng.

Mẫu:

STT DanhBộ/GР DanhBộ/BHD   Họ và Tên  Pháp Danh Ghi Chú
 

 

 

         

 
- Phần thứ hai có 3 đoạn:
a/.
Lý Lịch:
      *Họ và tên
      *ngày sinh
      *Chánh quán
      *Học lực hay nghề nghiệp
      *Ðịa chỉ
      *nghề nghiệp phụ huynh
      *Pháp danh đoàn sinh
      *Ngày quy y
      *Bổn sư hiệu

b/. Thành Tích Học Tập:
      *Vượt bậc Mở Mắt ngày:
      *Vượt bậc Cánh Mềm ngày:
      *Vượt bậc Chân Cứng ngày:
      *Vượt bậc Tung Bay ngày:
c/. Thành Tích Ðặc Biệt: 
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


2. Sổ sinh hoạt:

Một cuốn sổ bìa cứng, chừng 300 đến 400 trang.

3. Sổ Ðiểm danh:

STT  Họ và Tên Pháp danh (ngày/tháng/năm)
__ / __ / __
(ngày/tháng/năm)
   __ / __ / __
(ngày/tháng/năm)
   __ / __ / __
(ngày/tháng/năm)
   __ / __ / __
1.     H      
2.     P      
3.     X      
4.            

Ghi chú: 
em nào hiện diện ghi -  H
vắng không xin phép ghi chữ -  V 
nghỉ có xin phép ghi chữ -  X

[ Quay lại ]


99970163
Page Generation: 0.03 Giây