Ý Nghĩa Niệm Phật

I. Ðịnh Nghĩa:

Niệm Phật là một phương pháp Phật dạy các em thực hành để các em được gần Phật, và được như Ðức Phật.

- Niệm Phật là tụng các kinh Phật, những lời Phật dạy, những danh hiệu chư Phật và các vị Bồ-Tát.
- Niệm Phật là suy tưởng đến Ðức Phật, cúng dường các Ðức Phật.
- Niệm Phật là sám-hối những lỗi lầm, là nguyện làm các việc lành, nguyện theo lời Phật dạy.
- Niệm Phật là quán tưởng đến tướng tốt đẹp của chư Phật
- Niệm Phật là cầu Ðức Phật gia hộ cho em thoát khỏi bệnh tật.

 

II. Vì Sao Phật khuyên em niệm Phật:

Ðức Phật dạy các em niệm Phật để sửa đổi tánh tình, để được bớt đau khổ, tránh được tai nạn, luôn luôn vui vẻ, được nhiều phước đức. Các em nhiều khi mê-mờ không rõ đường đi, niệm Phật tức các em được Ðức Phật chỉ rõ hướng đi chơn chánh cho em.

 

III. Em niệm Ðức Phật được những lợi ích gì:

Thành tâm niệm Phật em sẽ thấy rất nhiều lợi ích đến với các em.
- Em sẽ được gần Phật và được Ðức Phật che chở hộ trì.
- Em sẽ thấy tánh tình thay đổi. Em niệm Phật là em niệm những đức tánh tinh tấn, hỷ-xả, thanh tịnh, trí-huệ, từ-bi, tức là em tập được các hạnh ấy.
- Em được mọi người kính yêu. Phật là một vị ai cũng tôn kính, một hình ảnh trung thành của đạo từ-bi.
- Em sẽ được che chở những nỗi đau khổ và luôn luôn vui-vẻ.

 

IV. Em niệm Phật như thế nào?

Tụng Niệm: Nghĩa là đứng trước bàn Phật niệm lớn tiếng có chuông có mõ.

Mật Niệm: Là niệm nhỏ tiếng, niệm thầm. Như trước khi đi ngủ, khi sáng thức dậy em niệm thầm vừa đủ nghe là được.

Khẩn Niệm: Là khi em gặp những sự đau khổ hoặc tai nạn, em niệm Ðức Quán-Thế-Âm một cách khẩn thiết, chí thành. Khi em đau ốm em niệm Ðức Dược Sư. Khi có người sắp lìa đời em niệm danh hiệu Ðức Phật A-Di-Ðà.

Quán Niệm: Là đứng trước hình ảnh của Ðức Phật, em chiêm ngưỡng tướng tốt cuả Ðức Phật hay tưởng tượng Ðức Phật ở trước mặt.

Chuyên Niệm: Là bất cứ làm việc gì em đều luôn luôn nhớ đến Phật và lúc nào cũng niệm Phật.

Ðối với năm cách niệm Phật, em có thể niệm cách nào cũng được, nhưng cần thiết là cách chuyên niệm. Em luôn luôn niệm Phật và nhớ những lời Phật dạy sau đây:
- Khi chán nản biếng nhác, em niệm hạnh tinh tấn của Ðức Phật Thích-Ca-Mâu-Ni.
- Lúc giận buồn, em niệm hạnh hỷ-xả của Ðức Phật Di-Lặc.
- Khi nhiều lòng tham, em niệm hạnh thanh-tịnh của Ðức Phật A-Di-Ðà.
- Khi không hiểu hay si-mê, em niệm hạnh trí-tuệ của Ðức Văn-Thù.
- Khi có ý hại người, em niệm hạnh từ-bi của Ðức Quán-Thế-Âm.

Mỗi ngày trước khi đi ngủ hãy tự kiểm lại em đã làm những gì trong năm hạnh của Phật Tử, nếu có lỗi lầm em hãy sám hối và niệm danh hiệu các Ðức Phật. Nếu trong nhà có bàn thờ Phật, em hãy niệm ít nhất một ngày một lần đó mới chính là người con Phật.

 

V. Kết Luận

Niệm Phật tức các em đứng gần Ðức Phật, sống bên Ðức Phật. Ðức Phật ở xung quanh em cùng với em hòa giao trong niềm cảm ứng thanh tịnh của chư Phật trong mười phương.

[ Quay lại ]


99970171
Page Generation: 0.02 Giây